خبرهای سایت

شماره تلفن واحدها

 
عکس احسان سلیمانیها
شماره تلفن واحدها
از احسان سلیمانیها در شنبه، 6 مهر 1398، 1:29 عصر
 

اولیای گرامی، دانش‌آموزان عزیز

 

برای تماس با بخش‌های مختلف مؤسسه، می‌توانید از شماره تلفن‌های زیر استفاده کنید:

 

تماس با پذیرش مؤسسه: …………….………………. ۲۷۶۸۲۷۶۸

 

دفتر متوسطه‌ی دو: ………………………………………. ۲۷۶۸۲۳۰۱

معاونت پایه‌ی دهم (ریاضی و تجربی): ………………. ۲۷۶۸۲۱۰۵

معاونت پایه‌ی یازدهم (ریاضی و تجربی):.…………… ۲۷۶۸۲۱۰۶

معاونت رشته انسانی:‌ ………………….……………….. ۲۷۶۸۲۱۰۶

معاونت پایه‌ی دوازدهم: ……………………………….. ۲۷۶۸۲۳۰۷

 

معاونت دهم و یازدهم هنر: ….……….………...…… ۲۷۶۸۲۳۵۸

معاونت پایه دوازدهم هنر: ……..…….………………... ۲۷۶۸۲۱۱۷

 

دفتر متوسطه یک: …………………...….……………… ۲۷۶۸۲۳۰۸

معاونت پایه‌ی هفتم: ………………...…..……………… ۲۷۶۸۲۱۶۱

معاونت پایه‌ی هشتم: ……………….……....…………. ۲۷۶۸۲۲۱۲

معاونت پایه‌ی نهم:‌ …………………..………...………. ۲۷۶۸۲۲۴۴

 

دفتر دبستان:‌ ………………………………………..……. ۲۷۶۸۲۳۳۷

معاونت پایه‌های اول و دوم: ……………………………. ۲۷۶۸۲۱۳۸

معاونت پایه‌های سوم و چهارم: ….……………………. ۲۷۶۸۲۲۰۴

معاونت پایه‌های پنجم و ششم:‌ ….……………………. ۲۷۶۸۲۲۱۶

 

دفتر پیش‌دبستان: ………………...….…………………. ۲۷۶۸۲۳۳۹

دفتر خانه کودک: …………………..….…………………. ۲۷۶۸۲۳۸۱

 

دفتر ورزشگاه: …………………………...…………………. ۲۷۶۸۲۳۱۷

معاونت پشتیبانی: ………………….…..………………… ۲۷۶۸۲۳۱۸

 

دفتر خانه هنر: ……………………….……..…..………… ۲۷۶۸۲۳۳۵

 

مسئول سرویس: …………………….………..………….. ۲۷۶۸۲۳۳۱

ارسال فکس: ………………………….………………...…. ۲۷۶۸۲۲۲۲

 

می‌توانید فایل ضمیمه را دریافت کنید.